این دمو فقط یک تصویر است و ایرادات موجود در نسخه وب موجود نمی باشد.